Aktualności

Zmiany w wersji 1.64 Subiekta GT
 
Poniżej wypisano alfabetycznie wszystkie zmiany w wersji 1.64 Subiekta GT. Zmiany płatne - wyróżnione czcionką pogrubioną - są umieszczone na początku listy.
Od 1 października 2020 r. wchodzi w życie obowiązek stosowania nowego pliku JPK_VAT. Plik ten musi być znacznie bardziej rozbudowany od dotychczasowego - podatnik jest zobowiązany m.in. do informowania o 13 grupach sprzedawanych produktów (tzw. oznaczenia JPK_VAT). Do systemu dodano specjalny kreator, który pozwala wprowadzić te oznaczenia dla towarów i usług w dowolnym momencie. Gdy towar/usługa z przypisanym oznaczeniem wystąpi na dokumencie handlowym, wówczas oznaczenie automatycznie przeniesie się na dokument.
W przedpłatach, w dokumentach handlowych dodano możliwość wykorzystania karty płatniczej. Po stworzeniu dokumentu utworzona zostanie należność na centrum rozliczeń kart oraz spłata należności na kontrahenta dokumentu.
Do wydruków niefiskalnych (funkcjonalność dostępna w Laboratorium) dodano wydruk paragonów i paragonów imiennych.
Do wydruków niefiskalnych (funkcjonalność dostępna w Laboratorium) dodano wydruki zamówień od klienta.
Dodano możliwość zbiorczego drukowania wydruków niefiskalnych (funkcjonalność dostępna w Laboratorium).
Dodano obsługę skrótów klawiszowych Ctrl+C i Ctrl+V na dokumentach inwentaryzacji.
Na wydrukach niefiskalnych (funkcjonalność dostępna w Laboratorium) dodano pola z wartością wydanych/zwróconych opakowań zwrotnych.
Na zamówieniach od klienta poprawiono błąd powodujący zły podział kwot w formach płatności w przypadku przyjęcia zaliczki na zakładce "Zaliczka".
Poprawiono błąd powodujący brak wydruku adresu dostawy w sytuacji, gdy na wydaniu zewnętrznym wybrano płatnika innego niż odbiorca.
Poprawiono błąd powodujący brak wydruku adresu dostawy w sytuacji, gdy na zamówieniu lub na zamówieniu zaliczkowym wybrano odbiorcę innego niż nabywca.
Poprawiono błąd powodujący nachodzenie pola Odebrał na pole Razem, w przypadku gdy na wzorcu zamówienia od klienta wyłączono pole Drukuj planowaną formę płatności.
Poprawiono błąd powodujący pozostawianie w polu tw_IdUJM identyfikatora jednostki miary po usunięciu jednostki z zakładki Miary.
Poprawiono błąd powodujący, że przy braku uprawnienia do poprawy dokumentów wystawionych przez innego użytkownika brakuje możliwości edycji zamówienia różnicowego przez użytkownika, który utworzył zamówienie pierwotne. Zamówienie różnicowe powstało przy realizacji zamówienia pierwotnego przez innego użytkownika.
Poprawiono błąd związany z brakiem ukrywania uprawnień do funkcji i mechanizmów umieszczonych w Laboratorium.
Poprawiono pojawiające się w niektórych sytuacjach błędne podpowiadanie pracownika w polu Odebrał na fakturze sprzedaży.
Poprawiono przesunięcie nagłówków na wydruku dokumentów po zastosowaniu tagów.
Poprawiono ustawianie terminu płatności na datę wystawienia automatycznie wtedy, gdy forma płatności to w 100% płatność gotówką.
Umożliwiono w operacji bankowej utworzonej z poziomu Homebankingu wpisanie wartości VAT na instytucję. Wpisanie wartości VAT powoduje stworzenie automatycznej operacji VAT z powiązanym rachunkiem VAT lub na ten rachunek.
Uproszczono proces zakładania Konta InsERT. W tej chwili nie jest konieczna aktywacja konta przed jego podłączeniem do programu.
W e-Sprawozdawczości JPK_VAT zmieniono działanie klawisza Insert. Po dacie 01.11.2020 klawisz Insert dodaje nowy plik JPK_V7 zgodnie z ustawioną metodą rozliczania VAT.
W interfejsie programistycznym Sfera dodano obsługę metod do odczytu i zapisu atrybutów własnych w obiekcie InsERT.DanePodmiotu.
W interfejsie programistycznym Sfera dodano obsługę metod do odczytu i zapisu pól własnych w obiekcie InsERT.DanePodmiotu.
W interfejsie programistycznym Sfera dodano obsługę metody Drukuj dla obiektów typy wpłata i wypłata bankowa (InsERT.FinDokument).
W interfejsie programistycznym Sfera dodano obsługę sesji kasowych. W tym celu dodano m.in. obiekty: InsERT.SesjaKasowa, InsERT.SesjeKasoweManager, InsERT.SesjeKasoweKolekcja.
W interfejsie programistycznym Sfera poprawiono błąd polegający na uruchamianiu procesu Sugestie.exe w momencie wystąpienia nieoczekiwanego zamknięcia programu, także w przypadku, gdy sfera uruchomiona została bez interfejsu użytkownika.
W interfejsie programistycznym Sfera rozszerzono działanie atrybuty Opis obiektu FinDokument na dokumenty typu wpłata i wypłata bankowa.
W inwentaryzacji cząstkowej i zbiorczej dodano do okna sposobu wyliczania dokumentu znacznik Przelicz tylko pozycje z zerową ceną. Dzięki temu możliwe będzie zastosowanie innego algorytmu pobierającego ceny dla pozycji, które mają zerową cenę w podstawowym algorytmie.
W kartotece towarów przywrócono skrót Alt+K dla kalkulacji cen i wprowadzono skrót Alt+C dla kodów CN.
W obszarze obsługi sesji kasowych dodano uprawnienie Sesje kasowe - otwarcie sesji dla innego użytkownika.
W oknie Wysyłka elektroniczna dla plików JPK poprawiono nazwę Data odebrania UPO na Data wygenerowania UPO.
W pliku EPP przy komunikacji Subiekt-Subiekt poprawiono błędną wartość pola nr 5 w sekcji [ZAWARTOSC] na 1.
W procesie zakładania Konta InsERT dodano automatyczne podłączanie założonego konta do programu.
W sesjach kasowych dodano nowy status rozliczenia sesji "Częściowo zgodna". Status ten oznacza, że sumaryczny rzeczywisty stan środków w gotówce i płatności kartą jest zgodny z ewidencyjnym, ale istnieją niezgodności dla poszczególnych form płatności, co najczęściej jest powodowane błędnym przypisaniem formy płatności w dokumencie handlowym.
W słownikach kodów CN i PKWiU dodano wyszukiwanie pozycji po F8.
W słowniku Rachunki podmiotu dodano kolumnę Rachunek VAT.
 
Zmiany w wersji 1.63 Subiekta GT
Poniżej wypisano alfabetycznie wszystkie zmiany w wersji 1.63 Subiekta GT. Zmiany płatne - wyróżnione czcionką pogrubioną - są umieszczone na początku listy.
Dodano mechanizm zatwierdzania transferów środków pieniężnych z kasy do kasy. Mechanizm można włączyć indywidualnie dla każdej kasy. W tym celu w danych kasy dodano znacznik "Wymagaj potwierdzenia dokumentu Kasa przyjmie, wygenerowanego dla transferu do tej kasy". Funkcja jest zabezpieczona aktywnym abonamentem.
Dodano obsługę nowych plików JPK_V7M i JPK_V7K na potrzeby wewnętrzne. Mechanizm jest zabezpieczony aktywnym abonamentem (zostanie zablokowany, gdy abonament nie będzie aktywny).
W zestawieniu Rozrachunki na dany dzień oraz Rozrachunki na dany dzień ze spłatami dodano kolumnę oraz filtr Magazyn. Kolumna została również dodana na wydruk.
W związku z wchodzącymi od 1 lipca 2020 r. w życie nowymi klasyfikacjami towarów i usług (PKWiU 2015 i CN) oraz obowiązkiem stosowania nowej matrycy stawek VAT wprowadzono specjalne przypomnienie oraz kreator zmian, które ułatwią wykonanie zmian w kartotece w odpowiednim momencie. Ponadto w kreatorze zmian wprowadzono możliwość oznaczenia towarów dla nowego JPK VAT (JPK_V7M i JPK_V7K).
Do kontrolek wyboru rachunku podmiotu, np. na zakładce Bank, w opcji Rozlicz dodano nazwę rachunku nadaną przez użytkownika.
Dodano nowy mechanizm zbierania opcjonalnych danych telemetrycznych na potrzeby badań, analiz i prognoz potrzeb oraz preferencji użytkownika oprogramowania.
Dodano obsługę sesji kasowych. Funkcja dostępna jest w Laboratorium.
Dodano wydruki dokumentów na drukarkach fiskalnych (jako wydruki niefiskalne). Funkcja dostępna jest w Laboratorium.
Na białej liście dodano kolumnę z informacją, że dany rachunek jest domyślnym rachunkiem w kartotece kontrahenta.
Na paragonach ustawiono domyślnie możliwość wpisywania numerów NIP. Nie ma potrzeby przestawiania znacznika z <brak> na <NIP>. Dodano również sprawdzanie poprawności wprowadzonego NIP-u. W przypadku niepodania NIP-u znacznik automatycznie przestawi się na <brak> podczas zapisu dokumentu.
Na wydruku "FS akcyza, dokument dostawy" poszerzono kolumnę zawierającą przeliczoną na kg ilość węgla.
Na wydruku "FS akcyza, zwolnienie, oświadczenie nabywcy wyrobów węglowych" poszerzono kolumnę zawierającą przeliczoną na kg ilość węgla.
Na zamówieniach od klienta poprawiono błąd powodujący błędne zaokrąglenia w kwocie płaconej gotówką, gdy kwota płatności byłą dzielona na gotówkę i kredyt kupiecki.
Poprawiono błąd powodujący uszkodzenie wydruku w niektórych przypadkach po wprowadzeniu tagów w nagłówku wydruku.
Poprawiono błąd powodujący wliczanie do maksymalnego limitu kredytowego faktury detalicznej wystawianej do paragonów imiennych z kredytem kupieckim.
Poprawiono błąd powodujący, że po konwersji danych z wersji 1.60 przestały być widoczne historyczne dane sprawdzenia rachunków bankowych.
Poprawiono błąd występujący w programie serwisowym SerwisUni w wersji 1.62.
Poprawiono problem ustawiania statusu VIES podatnika jako nieaktywnego w przypadku wystąpienia błędu połączenia.
Poprawiono problem z brakiem możliwości realizacji kompensaty z poziomu serwisu Rozliczenia pośredników płatności.
Poprawiono problem z wydrukiem z zestawienia weryfikacji rachunków bankowych na białej liście w przypadku ustawienia niestandardowego formatowania daty.
Rozwiązano problem z długim czasem ładowania się okna Parametry/Aktualizacje programu. W niektórych wypadkach ładowanie okna mogło zająć nawet kilkanaście sekund.
Usprawniono mechanizm przeszukiwania listy słowników i parametrów. Jeśli w wyniku filtrowania lista słowników lub parametrów została zawężona do jednej pozycji, kolejne wciśnięcie klawisza Enter powoduje otwarcie znalezionych parametrów lub słownika.
W interfejsie programistycznym Sfera do obiektu InsERT.SuPozycja dodano atrybut TowarKodCN. Atrybut umożliwia odczyt kodu CN (Nomenklatury Scalonej) towaru występującego na pozycji dokumentu.
W interfejsie programistycznym Sfera dodano możliwość rozliczenia rozrachunku za pośrednictwem interfejsu użytkownika. W tym celu dodano między innymi obiekt InsERT.FinRozlicz oraz metodę UtworzRozliczenie w kolekcji InsERT.FinRozliczenia.
W interfejsie programistycznym Sfera poprawiono błąd związany z kontrolowaniem nieprawidłowego uprawnienia w momencie zmiany statusu dokumentu typu Zamówienie od klienta. Zamiast uprawnienia "Zamówienia od Klientów - zmiana statusu rezerwacji" sprawdzane było uprawnienie "Dokumenty - zmiana skutku magazynowego".
W interfejsie programistycznym Sfera poprawiono błąd związany z wyświetlaniem modalnych komunikatów dla użytkownika, w czasie fiskalizacji dokumentów, także w przypadku pracy Sfery w tle.
W interfejsie programistycznym Sfera w metodzie DrukujDoPlikuNotaOdsetkowa(NotaOdsetkowa structNotaOdsetkowa, int lWzorzec, string bstrSciezka, out int lIdFinDok, TypPlikuEnum eTypPliku = TypPlikuEnum.gtaTypPlikuPDF) obiektu InsERT.FinDokument poprawiono błąd związany z działaniem atrybutu lIdFinDok.
W interfejsie programistycznym Sfera w metodzie PrzeliczWedlugRabatu() obiektu InsERT.SuPozycje poprawiono błąd związany z przeliczaniem kwoty do zapłaty. W tej chwili kwota ta przelicza się automatycznie, wcześniej konieczne było zastosowanie metody Przelicz() na dokumencie.
W programie przygotowano szereg funkcji do obsługi nowych wymogów związanych z raportowaniem transakcji VAT w postaci plików JPK_V7M i JPK_V7K. Jednak w ustawie tzw. Tarczy antykryzysowej 4.0 przesunięto termin wejścia w życie obowiązku stosowania nowych struktur JPK_VAT na 1 października 2020 r. Wprowadzone zmiany nie zostały usunięte z programu - obecnie można się z nimi zapoznać w celach testowych, o czym będą przypominać specjalne komunikaty.
W serwisie Homebanking dla wczytywania pliku MT940 za pomocą parsera Alior Bank poprawiono rozpoznawanie typu przelewu Podzielona Płatność oraz Automatyczna Operacja VAT.
W serwisie Homebanking dla wczytywania pliku MT940 za pomocą parsera BGŻ BNP Paribas poprawiono rozpoznawanie pola tytuł. Poprzednio w niektórych przypadkach do pola Tytuł była dodawana ostatnia cyfra kodu transakcji.
W serwisie Homebanking dla wczytywania pliku MT940 za pomocą parsera Pekao ProofficeMulticash Pro poprawiono rozpoznawanie typu przelewu Podzielona Płatność oraz Automatyczna Operacja VAT.
W serwisie Homebanking zmieniono nazwę parsera wyciągów MT 940 z Credit Agricole na Credit Agricole dla Klientów Korporacyjnych.
W zestawieniu Rozrachunki na dany dzień oraz Rozrachunki na dany dzień ze spłatami, w filtrze Typ rozrachunku dodano możliwość multiwyboru.
Zaktualizowano klauzulę drukowaną na wydruku zwrotu detalicznego.
Zmiany w wersji 1.62

Poniżej wypisano alfabetycznie wszystkie zmiany w wersji 1.62 Subiekta GT. Zmiany płatne - wyróżnione czcionką pogrubioną - są umieszczone na początku listy.
Do systemu wprowadzono nowy mechanizm - Laboratorium. Laboratorium pozwala zapoznać się funkcjami i modułami, które zostaną włączone do systemu w przyszłości. Jego zadaniem jest umożliwienie Użytkownikom skorzystania z planowanych nowości w wersji prototypowej.
Dodano znacznik MPP (Mechanizm podzielonej płatności) na zamówieniach ZK i zamówieniach zaliczkowych.
W kartotece Towary i usługi dodano nową operację zbiorczą, która pozwala dla wielu towarów zaznaczonych na liście nadać Oznaczenie dla JPK VAT.
W module Rozrachunki wg kontrahentów dodano operacje do wysyłki wiadomości SMS. Dzięki temu możliwe jest wysłanie zbiorczo widomości windykacyjnych, tylko do kontrahentów z zaległymi płatnościami.
W parametrach towarów i usług dodano możliwość ustawienia domyślnego oznaczenia dla JPK_VAT. Pole znajduje się na zakładce Podstawowe. Dodatkowo na zakładce Jednorazowe można ustawić domyślne oznaczenia JPK_VAT dla usług jednorazowych.
Wykonano pakiet zmian przystosowujących program do obsługi nowych wymogów związanych z raportowaniem transakcji VAT w postaci plików JPK_V7M i JPK_V7K. Nowe pliki mają zastąpić deklaracje VAT-7, VAT-7K oraz poprzednią wersję pliku JPK_VAT. Wprowadzane przepisy zakładają m.in. konieczność nadawania specjalnych oznaczeń dla transakcji handlowych (Oznaczenia dotyczące dostawy towarów i świadczenia usług oraz Oznaczenia dotyczące procedur), w związku z czym dodano pole Oznaczenia dla JPK_VAT w towarze oraz specjalne okno Oznaczenia dla JPK_VAT w dokumentach (link do okna znajduje się na zakładce VAT). Uwaga: wspomniane funkcje są dostępne tylko dla posiadaczy aktywnego abonamentu, ich używanie nie będzie możliwe, jeśli abonament nie będzie aktywny.
Wykonano pakiet zmian przystosowujących program do obsługi nowych wymogów związanych z raportowaniem transakcji VAT w postaci plików JPK_V7M i JPK_V7K. Oczywiście jedną z podstawowych możliwości systemu jest generowanie plików w nowej strukturze, które będzie można wykorzystać głównie do wymiany informacji z systemami księgowymi (np. z biurem rachunkowym). Polecenia służące do generowania plików JPK_V7M i JPK_V7K znajdują się w module e-Sprawozdawczość JPK_VAT. Uwaga: Wspomniane polecenia są dostępne tylko dla posiadaczy aktywnego abonamentu, ich używanie nie będzie możliwe, jeśli abonament nie będzie aktywny.
Dodano zapisywanie do bazy danych podmiotu loginu użytego do podłączenia Konta InsERT. Wcześniej login ten był prezentowany użytkownikowi na podstawie komunikacji z serwerem Konta InsERT.
Na listach w modułach dodano możliwość wyboru kolumny prezentującej kod CN.
Poprawiono problem braku przycisków TAK/NIE na oknie zatwierdzenia kompensaty. Problem występował na niektórych rozdzielczościach lub przy pracy na wielu ekranach.
Uaktualniono słownik odsetek za nieuregulowane w terminie płatności.
W interfejsie programistycznym Sfera do obiektu InsERT.Vat dodano obsługę atrybutu PrzypadekSzczegolnyPIT.
W interfejsie programistycznym Sfera dodano obsługę oznaczeń dla JPK_VAT w obiektach Towar oraz SuDokument.
W interfejsie programistycznym Sfera, w obiekcie InsERT.SMS poprawiono synchronizację atrybutu Numer z interfejsem użytkownika.
W kartotece Towaru na zakładce Parametry dodano pole "Oznaczenie dla JPK VAT", które pozwala zakwalifikować towar do odpowiedniej grupy, która musi być wyszczególniona w dokumentach raportowanych w nowym pliku JPK_V7M/ JPK_V7K.
W mechanizmie wyszukiwania danych adresowych kontrahentów na podstawie bazy Głównego Urzędu Statystycznego, dodano obsługę statusu przerwy technicznej.
W programie przygotowano szereg funkcji do obsługi nowych wymogów związanych z raportowaniem transakcji VAT w postaci plików JPK_V7M i JPK_V7K. Jednak w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa Ministerstwo Rozwoju przesunęło terminu wejścia w życie obowiązku stosowania nowych struktur JPK_VAT na 1 lipca 2020 r. Zdecydowaliśmy się nie usuwać z programu wprowadzonych zmian - obecnie można się z nimi zapoznać w celach testowych. W każdym miejscu będziecie Państwo poinformowani o tym specjalnym komunikatem.
W ramach pakietu zmian przystosowujących program do obsługi nowych wymogów związanych z raportowaniem transakcji VAT w postaci plików JPK_V7M i JPK_V7K wprowadzono nowy format dla pliku komunikacji programu z biurem rachunkowym EPP. Format został oznaczony numerem 1.06. Pozwala on przenosić oznaczenia dotyczące dostawy towarów i świadczenia usług oraz oznaczenia dotyczące procedur dla nowej struktury JPK. Uwaga: Format 1.06 pliku EPP jest dostępny tylko dla posiadaczy aktywnego abonamentu. Jego używanie nie będzie możliwe, jeśli abonament nie będzie aktywny. Jednocześnie informujemy, że wcześniejsze formaty zarówno w eksporcie jak i imporcie obsługiwane są na dotychczasowych zasadach i nie wymagają aktywnego abonamentu.
W związku ze zmianą przez Ministerstwo Finansów interpretacji dotyczącej ujmowania plików PW (Przychód wewnętrzny) w strukturze JPK_MAG dokonano zmiany polegającej na tym, że generowany w programie plik JPK_MAG będzie zawierał dokumenty PW. Więcej na temat nowej interpretacji można znaleźć w broszurze Min.Fin. nt. JPK_MAG (https://www.gov.pl/web/kas/struktury-jpk), w sekcji Pytania i odpowiedzi.
Wprowadzono nowy format dla pliku komunikacji EPP. Format został oznaczony numerem 1.06. Pozwala on przenosić m.in. kody CN towarów. Uwaga: Format 1.06 pliku EPP jest dostępny tylko dla posiadaczy aktywnego abonamentu. Jego używanie nie będzie możliwe, jeśli abonament nie będzie aktywny. Jednocześnie informujemy, że wcześniejsze formaty zarówno w eksporcie jak i imporcie obsługiwane są na dotychczasowych zasadach i nie wymagają aktywnego abonamentu.
Wykonano zmiany optymalizujące proces wystawiania Wezwań do zapłaty.
Zmieniono sposób prezentowania dokumentów, które nie są wystawione w mechanizmie PP. Do tej pory oznaczano je listach znakiem X, teraz kolumna jest pusta.
Copyright ©2020 MIRSERWIS, All Rights Reserved.
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem